PRIVACYBELEID
Technisch Bureau Bouw & Infra

Dit is het Privacybeleid van Stichting Technisch Bureau Bouw & Infra, gevestigd te Harderwijk aan de Ceintuurbaan 2, gebouw 100, 3847 LG (“TBB”, “we” of “wij”). Het TBB hecht veel waarde aan privacy en persoonsgegevens zullen altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) worden verwerkt. In dit Privacybeleid beschrijven we de wijze waarop TBB persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

1. Scope
Het TBB is het gezamenlijke secretariaat van de cao-partijen in de bouw & infra, van werknemers- en werkgeversorganisaties.
Dit Privacybeleid strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die het TBB verzamelt en gebruikt wanneer bij ons een melding wordt gedaan en/of wanneer wij onze bevoegdheden uitoefenen onder de cao Bouw & Infra en de cao BTER Bouw & Infra (“Cao’s”). Werkzaamheden van het TBB bestaan onder andere uit het bepalen of de Cao’s van toepassing zijn middels een werkingssfeeronderzoek, het instellen van nalevingsonderzoeken bij werkgevers, het adviseren bij geschillen tussen werkgever en werknemer of het behandelen van dispensatieverzoeken (“Diensten”). Het begrip “Persoonsgegevens” omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Afhankelijk van het uitvoeren van onze Diensten verwerken wij verschillende soorten Persoonsgegevens, welke hierna zijn uiteengezet onder ‘De Persoonsgegevens die wij verwerken’.
Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Diensten, zijn Stichting Technisch Bureau Bouw & Infra en de cao-partijen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, WoningBouwersNL, FNV en CNV Vakmensen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

2. De Persoonsgegevens die wij verwerken?
Ten behoeve van het verrichten van de Diensten, verwerken en verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens van werkgevers gebonden aan de Cao’s (“Werkgevers”), personen die een melding doen (“Verzoekers”) en/of van personen werkzaam bij of voor een werkgever vallend onder de werkingssfeer van de Cao’s (“Werknemers”):

 • Informatie van Werknemers die wordt verkregen ten aanzien van die Diensten die wij leveren, zoals naam, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land, datum indiensttreding, functie, deeltijdfactor, bankrekening, personeelslijsten, verzamelloonstaten, loonstroken, uitbetalingsbewijzen, jaaropgaven, maandelijkse journaalposten, urenadministratie, een overzicht van gemaakte overuren, getekende arbeidsovereenkomsten, functie-indeling, inleen- en ondernemingsovereenkomst en betaalbewijzen met betrekking tot Werknemers;
 • Informatie over Werkgevers, waaronder de (bedrijfs)naam, het aantal werknemers, adres, website en de inhoud van onze communicatie;
 • Informatie van Verzoekers op het meldingsformulier, waaronder adres, telefoonnummer, emailadres en eventuele informatie in de toelichting of inhoud van onze communicatie;
 • Overige Persoonsgegevens, die aan ons worden verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

3. Wat doen wij met Persoonsgegevens?
Het TBB verzamelt en gebruikt Persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet. Voor zover het TBB reeds Persoonsgegevens in zijn bezit heeft, worden deze Persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het TBB:

 • Wij gebruiken Persoonsgegevens in het kader van het uitoefenen van onze bevoegdheid onder de Cao’s, zo gebruiken wij Persoonsgegevens voor nalevingsonderzoeken van de Cao’s, om premies te berekenen, voor het vaststellen van aanspraken, ter communicatie, voor het behandelen van geschillen en dispensatieverzoeken en ter voorkoming van fraude. Deze verwerking vindt plaats op grond van het gerechtvaardigd belang van TBB en Werknemers om ervoor te zorgen dat de Cao’s op de juiste manier worden nageleefd en er geen sociale misstanden voor betrokkenen ontstaat.

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 • We kunnen Persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, bijvoorbeeld om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

4. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies, hierdoor zijn wij in staat de website goed te laten functioneren en voor de gebruiksvriendelijkheid. Cookies zijn kleine tekstbestanden op een computer die door de browser bewaard worden en het bezoek eenvoudiger maken. Instellingen van de internetbrowser kunnen zo worden ingesteld dat er niet langer cookies worden opgeslagen, ook kunnen reeds geplaatste cookies worden verwijderd.

5. Delen van Persoonsgegevens
Alleen geautoriseerde werknemers van het TBB hebben toegang tot Persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij het TBB.

Wij zullen de door ons ontvangen Persoonsgegevens niet aan andere derden openbaar maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven onder punt 3 of met uitdrukkelijke toestemming van Werkgevers, Verzoekers of Werknemers.

Zo kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners, TBB schakelt bijvoorbeeld onderzoeksbureaus in om onderzoek te verrichten namens TBB en op basis van de bevoegdheid van TBB zoals uiteengezet in de Cao’s. TBB draagt zorg voor deugdelijke verwerkersovereenkomsten waarin de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens met toeleveranciers/dienstverleners worden vastgelegd.

Tot slot kunnen wij Persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

6. Doorgifte van Persoonsgegevens
Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we Persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners de Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen alsdan de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat de Persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

7. Beveiliging
TBB neemt gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

8. Bewaartermijnen
We bewaren Persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. De criteria die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende we onze Diensten voor Werkgevers, Verzoekers of Werknemers verrichten; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

9. Rechten
Op grond van de AVG hebben Werkgevers, Verzoekers of Werknemers verschillende rechten ten aanzien van Persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage, correctie en wissing van Persoonsgegevens. Op verzoek van Werkgevers, Verzoekers of Werknemers zullen wij hen kosteloos informeren over de Persoonsgegevens die wij van hen verwerken. Daarnaast zullen wij de Persoonsgegevens corrigeren, aanvullen of blokkeren in het geval deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze gebruikt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
  Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, zullen wij de Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
  Recht op beperking. Indien voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bestaat het recht de verwerking van Persoonsgegevens te beperken. Dit houdt in dat de desbetreffende Persoonsgegevens alleen op beperkte wijze mogen worden verwerkt.
  Recht van bezwaar. Waar wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om Persoonsgegevens te verwerken, kan bezwaar worden gemaakt tegen dergelijke verwerking van Persoonsgegevens, tenzij het gerechtvaardigd belang van TBB of van derden zwaarder weegt dan het privacybelang van Werkgevers, Verzoekers of Werknemers, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  Recht tot indienen klacht. Tot slot bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het idee bestaat dat Persoonsgegevens in strijd met dit Privacybeleid worden verwerkt.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kan contact worden opgenomen met de hieronder omschreven contactgegevens. Voor zover het een verwerking betreft in het kader van de Diensten, handelt TBB een verzoek mede namens cao-partijen af.

10. Contactgegevens
Voor vragen over dit Privacybeleid, de manier waarop wij Persoonsgegevens verwerken of voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, kan contact worden opgenomen met TBB via info@tbbouw.nl

Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De inwerkingtreding van dit Privacybeleid is 1 januari 2023.