Technisch Bureau Bouw & Infra is het secretariaatsbureau van werkgevers- en werknemerspartijen in de Bouw & Infra. Technisch Bureau Bouw & Infra voert onder meer het cao-secretariaat, het secretariaat van de bedrijfstakfondsen en het secretariaat van de commissies naleving en werkingssfeer.


Hoofdactiviteiten

Technisch Bureau Bouw & Infra biedt professionele en deskundige ondersteunende dienstverlening aan de gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties in de Bouw & Infra en in de sector actieve fondsen en paritaire organisaties.


Statutaire doelen

Technisch Bureau Bouw & Infra heeft tot doel:

  • het voor cao-partijen Bouw & Infra voeren van het bestuurlijke secretariaat van cao-partijen en het ondersteunen van het cao-overleg;
  • het voor cao-partijen Bouw & Infra toezien op de naleving van de cao en het behandelen van geschillen en dispensatieverzoeken. Hieronder wordt begrepen het voeren van het bestuurlijke secretariaat van de commissie naleving, het (doen) verrichten van nalevingsonderzoeken en het voeren van procedures;
  • het voor de sectorfondsen Bouw & Infra voeren van het bestuurlijke secretariaat van deze fondsen;
  • het voor cao-partijen (doen) verrichten van werkingssfeeronderzoeken van de cao en de verplichtstelling bpfBOUW.

Bestuur

Technisch Bureau Bouw & Infra is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de Bouw & Infra. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter (werknemerszijde)
De heer P.H. Roos

Penningmeester (werkgeverszijde)
De heer J.W.J. Overtoom

Secretaris (werknemerszijde)
De heer G. Lokhorst

Bestuurslid (werkgeverszijde)
De heer J. Uittenbogaard