Taken en bevoegdheden

  • het instellen van nalevingsonderzoeken, het toezicht houden op de uitvoering daarvan en het nemen van maatregelen naar aanleiding van nalevingsonderzoeken;
  • het behandelen van geschillen tussen een werkgever en een werknemer over de toepassing van de cao;
  • het behandelen van dispensatieverzoeken.

De bevoegdheden en werkwijze van Bureau Naleving Bouw & Infra zijn gebaseerd op:


De bevoegdheden en werkwijze van de commissie naleving zijn beschreven in drie reglementen:


Bureau Naleving Bouw & Infra is onderdeel van Technisch Bureau Bouw & Infra
Telefoon: 0341 436 373
E-mail: naleving@tbbouw.nl

Misstanden melden

Valt een werkgever onder de werkingssfeer van de cao? Maar past hij deze niet goed toe? Dan kan dit anderen veel schade opleveren. Bijvoorbeeld in de vorm van onderbetaling van werknemers en oneigenlijke concurrentie voor werkgevers die de cao wel toepassen. Voor de commissie naleving kan dit reden zijn een nalevingsonderzoek in te stellen. Dit is een onderzoek naar de vraag of een werkgever de cao-regels naleeft.


Dispensatieregeling doelgroepwerknemers

Neemt u een werknemer in dienst die valt onder de doelgroep van de banenafspraak? Dan kunt u in aanmerking komen voor dispensatie van de geldende garantielonen in de cao Bouw & Infra. Hierbij moet wel voldaan worden aan de voorwaarden die voor deze regeling gelden.