Toelichting dispensatieregeling

De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak is gemaakt zodat iemand die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, met ondersteuning bij een gewone werkgever aan het werk kan. De mensen om wie het gaat staan geregistreerd in het doelgroepregister van UWV.

Een werkgever in de sector Bouw & Infra die iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt, kan voor deze werknemer dispensatie aanvragen van de geldende garantielonen in de cao Bouw & Infra waardoor voor de betreffende werknemer het wettelijk minimumloon van toepassing is.

Om de dispensatie mogelijk te maken moet een werkgever het volgende doen:

  1. De werkgever dient een dispensatieverzoek in bij het Technisch Bureau Bouw & Infra.
  2. De werkgever dient een bevestiging van het UWV te overleggen dat de werknemer geregistreerd is in het doelgroepregister.
  3. De werkgever wordt gevraagd om een rapport loonwaardebepaling of om een beschikking loonkostensubsidie te overleggen.
  4. De werkgever wordt gevraagd een (concept) arbeidsovereenkomst te overleggen.

De looptijd van de mogelijk verstrekte dispensatie is afhankelijk van de termijn tot herbeoordeling van de arbeidscapaciteit van de betreffende werknemer, dan wel de einddatum van de loonkostensubsidie of de duur van de arbeidsovereenkomst.

Indien een rapport en/of beschikking als bedoeld onder 3 wordt overgelegd, dan wordt dispensatie verleend van het geldende cao-loon onder de voorwaarde dat

  • de werknemer geregistreerd is in het doelgroepregister;
  • minimaal 100% van het wettelijk minimumloon wordt betaald; en
  • voor de duur van de uit de stukken als bedoeld onder 3 blijkende termijn tot herbeoordeling dan wel de einddatum van de loonkostensubsidie of voor de duur van de arbeidsovereenkomst als deze voor een kortere periode is of wordt afgesloten. Indien uit de stukken geen termijn tot herbeoordeling kan worden afgeleid, of indien deze termijn voor onbepaalde tijd is, dan geldt de dispensatie voor de duur van de arbeidsovereenkomst tot een maximum van drie jaar.

Indien geen rapport en/of beschikking als bedoeld onder 3 kan worden overgelegd, dan wordt dispensatie verleend van het geldende cao-loon onder voorwaarde dat

  • de werknemer geregistreerd is in het doelgroepregister;
  • minimaal 100% WML wordt betaald; en
  • voor de duur van één jaar of voor de duur van de arbeidsovereenkomst als deze voor een kortere periode is afgesloten.

Bij de beloning van de garantiebaan moet minimaal 100% van het wettelijk minimumloon worden betaald. De werkgever bepaalt op enig moment of de werknemer meer kan verdienen dan 100% van het wettelijk minimumloon, binnen de range van 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon.

Verder geldt dat de werknemer die een loonwaardepercentage heeft van 100% doorstroomt naar de reguliere salaristabellen zoals weergegeven in de cao Bouw & Infra.

Vlak voor afloop van de verleende dispensatietermijn kan de werkgever een nieuw dispensatieverzoek indienen, waarbij de gevraagde gegevens opnieuw moeten worden overlegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau Naleving.